Đặc điểm kinh tế-xã hội của vùng dân tộc thiểu số
#IG-16840

Văn hóa - Xã hội

Đặc điểm kinh tế-xã hội của vùng dân tộc thiểu số

Hà Nội (TTXVN 7/7) Đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta những năm qua tiếp tục được cải thiện đáng kể, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong tập trung giải quyết những vấn đề bức thiết trong cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số với mục tiêu “không để ai bỏ lại phía sau”.
Xuất bản:Thứ ba, 07/07/2020 15:30 (GMT+7)