Công tác bình đẳng giới ghi nhận những bước tiến nhất định
#IG-18120

Chính trị - Ngoại giao

Công tác bình đẳng giới ghi nhận những bước tiến nhất định

Hà Nội (TTXVN 26/10) Sau gần 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, công tác bình đẳng giới đạt được một số bước tiến nhất định.