Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Cách mạng Tháng Mười Nga
#IG-105601

Chính trị - Ngoại giao

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Cách mạng Tháng Mười Nga

Sapo ngoài: Hà Nội (TTXVN 7/11) 105 năm trước, ngày 7/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Cách mạng Tháng Mười Nga đã giải phóng nhân dân lao động, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế. Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở Chủ nghĩa Mác-Lênin con đường cứu nước duy nhất đúng cho dân tộc mình. Cũng từ đó, Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và theo đó ảnh hưởng to lớn đến cách mạng Việt Nam.
Xuất bản:Thứ hai, 07/11/2022 05:52 (GMT+7)