Chính sách tài khóa hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội
#IG-42710

Kinh tế - Hội nhập

Chính sách tài khóa hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Hà Nội (TTXVN 13/1) Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đã được Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV (từ ngày 4-11/1/2022) thông qua. Theo Nghị quyết, gói giải pháp tài khóa gồm miễn, giảm thuế phí, đầu tư phát triển và một số chính sách tài khóa khác. Trong đó, riêng chính sách tăng chi cho đầu tư, phát triển (y tế, an sinh xã hội, việc làm, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng...) từ nguồn ngân sách là 176.000 tỷ đồng trong 2 năm (2022-2023).
Xuất bản:Thứ năm, 13/01/2022 05:54 (GMT+7)