Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030
#IG-21422

Văn hóa - Xã hội

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

Hà Nội (TTXVN 4/9) Theo Nghị quyết về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, mục tiêu đề ra là tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Xuất bản:Thứ bảy, 04/09/2021 12:34 (GMT+7)