Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2021: Lợi ích của bảo vệ môi trường