Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội  vì lợi ích quốc gia, công cộng (Phần 2)
#IG-210357

Chính trị - Ngoại giao

Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Phần 2)

Hà Nội (TTXVN 20/2) Ngày 18/1/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Điều 190 và Điều 248 có hiệu lực sớm từ ngày 1/4/2024. Theo Điều 79 Luật Đất đai, từ 1/1/2025, Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nhằm phát huy nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng hiện đại, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản văn hóa.
Xuất bản:Thứ ba, 20/02/2024 18:31 (GMT+7)