Bối cảnh ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (tháng 2/1943)
#IG-116443

Chính trị - Ngoại giao

Bối cảnh ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (tháng 2/1943)

Hà Nội (TTXVN 27/2) Đề cương về Văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, được công bố tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng cuối tháng 2/1943 là một văn kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đề cương ra đời trong hoàn cảnh Đảng vẫn còn hoạt động bí mật, đang làm công tác vận động cách mạng. Việt Nam lúc đó mang tính chất xã hội thực dân nửa phong kiến đang suy thoái trầm trọng, chiến tranh thế giới thứ 2 đang làm cho đất nước kiệt quệ, tình hình chính trị, xã hội đang có nhiều diễn biến phức tạp nhưng cũng đặt ra những thời cơ cho cuộc cách mạng xã hội.
Xuất bản:Thứ hai, 27/02/2023 10:09 (GMT+7)