Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ an toàn trong dịp Tết