Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII  (sau kiện toàn tại Hội nghị trung ương 8 khóa XIII, tháng 10/2023)
#IG-178942

Chính trị - Ngoại giao

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (sau kiện toàn tại Hội nghị trung ương 8 khóa XIII, tháng 10/2023)

Hà Nội (TTXVN 7/10/2023) Ngày 6/10/2023, tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. Đến 6/10/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII có các đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các đồng chí do Bộ Chính trị phân công tham gia, gồm 11 đồng chí.
Xuất bản:Thứ bảy, 07/10/2023 15:46 (GMT+7)