Bà Truss là thủ tướng cầm quyền ngắn nhất lịch sử nước Anh