9 tháng năm 2021: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 17,7%