80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023): Ba phương châm mang tính bao trùm cho một nền văn hóa mới
#IG-116479

Chính trị - Ngoại giao

80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023): Ba phương châm mang tính bao trùm cho một nền văn hóa mới

Hà Nội (TTXVN 28/2) Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 là văn kiện đặt nền móng, mở đường cho việc xây dựng lý luận văn hóa cách mạng ở Việt Nam. Sự ra đời của Đề cương đã kịp thời đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cách mạng là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ giới trí thức, văn nghệ sĩ nước nhà hăng hái tham gia sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Đề cương nêu ra ba phương châm lớn của cuộc vận động văn hóa mới ở Việt Nam trong giai đoạn này là: Dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa. Ba phương châm thực chất là ba tính chất, như ba trụ cột cơ bản, đảm bảo cho văn hóa Việt Nam phát triển. Cho đến nay, Đề cương về văn hóa năm 1943 vẫn còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, tiếp tục soi đường cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Xuất bản:Thứ ba, 28/02/2023 06:25 (GMT+7)