8 tháng năm 2020: Việt Nam thu hút hơn 19,5 tỷ USD vốn FDI