72 năm đất nước từng bước phát triển
#IG-07709

Chính trị - Ngoại giao

72 năm đất nước từng bước phát triển

Hà Nội (TTXVN 1/9) 72 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (1945-2017), Việt Nam đã vượt qua nghèo nàn lạc hậu, giảm nhanh tỷ lệ mù chữ; từng bước đổi mới và phát triển kinh tế.