70% sinh viên các trường nghề có việc làm sau tốt nghiệp