7 tháng năm 2021, vốn FDI vào Việt Nam đạt 16,7 tỷ USD