6 tháng năm 2021: Kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng 8,02%