6 tháng năm 2020, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 2,8%