50 năm Chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường (27/6/1973 - 27/6/2023): Hai lần đánh bại thủ đoạn chiến tranh của đế quốc Mỹ
#IG-117672

Quốc phòng - An ninh

50 năm Chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường (27/6/1973 - 27/6/2023): Hai lần đánh bại thủ đoạn chiến tranh của đế quốc Mỹ

Hà Nội (TTXVN 27/6) Cách đây tròn 50 năm (27/6/1973 - 27/6/2023), dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, tài tình của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh, quân và dân miền Bắc đã giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường, góp phần tạo bước ngoặt quyết định và thời cơ chiến lược để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục nỗ lực đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Trong thắng lợi chung đó, Bộ đội Hải quân đã cùng quân và dân miền Bắc lập nên chiến công hiển hách, hai lần đánh bại thủ đoạn chiến tranh phong tỏa miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường, một loại hình chiến tranh mới của đế quốc Mỹ. Tổng hợp cả hai cuộc chống địch phong tỏa, Quân chủng Hải quân đã cùng với quân, dân ta phá hủy được 13.346 quả thủy lôi và bom từ trường, đập tan âm mưu và hành động phong tỏa bằng thủy lôi và bom từ trường vô cùng thâm độc và xảo quyệt của đế quốc Mỹ trên sông, biển miền Bắc nước ta những năm 1967-1968 và 1972-1973.
Xuất bản:Thứ ba, 27/06/2023 06:02 (GMT+7)