5 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 2%