5 tháng năm 2021, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 30,3%