5 tháng năm 2021: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9%