2,37 tỷ người trên thế giới trong tình trạng mất an ninh lương thực