2 tháng năm 2024: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,7%