11 tháng năm 2023, sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tích cực