11 tháng năm 2021: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,6%