11 tháng năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,1%