11 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,3%