10 tháng năm 2022: Hà Nội thu hút 1,28 tỷ USD vốn FDI