10 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%