Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới: Điều 4 - Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm

Hà Nội (TTXVN 19/5) Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144). Bộ Chính trị quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới như sau: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm và Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.
#IG-211245
Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới: Điều 4 - Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm
Xuất bản:19-05-2024