Cơ cấu 203 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương

Hà Nội (TTXVN 27/4) Trong số 203 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương, các cơ quan Đảng: 11 người (tỷ lệ 5,42%) Cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp: 5 người (tỷ lệ 2,46%) Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương): 129 người (tỷ lệ 63,55%)…
#IG-20047
Cơ cấu 203 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương