Kim ngạch xuất khẩu da giày năm 2019 có thể đạt 21,5 tỷ USD