Việt Nam tiếp tục dẫn đầu ASEAN về chỉ số PMI ngành sản xuất