Việt Nam - Myanmar: Quyết chiến giành ngôi đầu bảng