Việt Nam: Mỗi năm có thêm 7.000 người nghiện ma túy