Việt Nam đề xuất và tham gia 80 sáng kiến của APEC
#IG-00119

Chính trị - Ngoại giao

Việt Nam đề xuất và tham gia 80 sáng kiến của APEC

Hà Nội (TTXVN 8/11) APEC là diễn đàn hội tụ hầu hết các đối tác kinh tế, thương mại và chiến lược hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam đã chủ động đề xuất và tham gia hơn 80 sáng kiến ở hầu hết mọi lĩnh vực, như: Hình thành Khu vực thương mại tự do của toàn khu vực (FTAAP); Chương trình hành động Hà Nội về thực hiện các Mục tiêu Bogor và các biện pháp cải cách tổng thể; Thành lập trung tâm phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam…
Xuất bản:Thứ bảy, 08/11/2014 19:03 (GMT+7)