Việt Nam bước sang ngày thứ 12 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng