Vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam sẽ được phóng vào 18/1/2019