Vai trò công tác dân vận trong 85 năm qua
#IG-01698

Chính trị - Ngoại giao

Vai trò công tác dân vận trong 85 năm qua

Hà Nội (TTXVN 8/10) 85 năm qua, nhờ làm tốt công tác dân vận, thực hành dân vận khéo mà toàn dân đã tích cực tham gia các phong trào thi đua trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn cho cách mạng. Trong 5 năm qua, toàn quốc đã lựa chọn, biểu dương hơn 400.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” (tăng gấp 2 lần so với năm 2010).
Xuất bản:Thứ năm, 08/10/2015 18:20 (GMT+7)