Vắc xin phòng COVID-19: Nguồn kinh phí thực hiện
#IG-19402

Y tế - Cộng đồng

Vắc xin phòng COVID-19: Nguồn kinh phí thực hiện

Hà Nội (TTXVN 1/3) Theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước; ngoài ra, còn có nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả.
Xuất bản:01-03-2021