Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai