Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước
#IG-104196

Chính trị - Ngoại giao

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Hà Nội (TTXVN 11/6) Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo quy luật tiến hóa của xã hội loài người và tâm lý cầu tiến bộ của con người vào thực tiễn Việt Nam đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, anh dũng chống giặc ngoại xâm và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, vượt mọi khó khăn để xây dựng đất nước giàu mạnh.
Xuất bản:Thứ bảy, 11/06/2022 06:17 (GMT+7)