Tư nhân ngày càng tham gia sâu vào sân chơi vũ trụ