Từ ngày 15/11/2021, đường sắt mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022