Trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội
#IG-20397

Chính trị - Ngoại giao

Trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội

Hà Nội (TTXVN 11/6) Ðại biểu Quốc hội là người được nhân dân trực tiếp bầu ra, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội. Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Do đó, đại biểu Quốc hội được quy định những trách nhiệm cụ thể.
Xuất bản:Thứ sáu, 11/06/2021 10:53 (GMT+7)
Chuyên đề: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV