Tổng quan về Chiến lược hợp tác kinh tế  Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS)
#IG-18588

Chính trị - Ngoại giao

Tổng quan về Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS)

Hà Nội (TTXVN 8/12) Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) được thành lập vào năm 2003 nhằm tăng cường hợp tác kinh tế chung và song phương để khai thác và phát huy lợi thế so sánh giữa các vùng, các nước thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách phát triển.
Xuất bản:Thứ ba, 08/12/2020 21:00 (GMT+7)