Tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo phân vùng