Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
#IG-19050

Chính trị - Ngoại giao

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Hà Nội (TTXVN 24/1) Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực sáng tạo… đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, tạo tiền đề cho những nhiệm kỳ tiếp theo.